Neubau Wohnheim St. Thomas

Neubau Wohnheim St. Thomas

Fotografie:
Stephan Baumann, Karlsruhe