Ratsstuben in Ettlingen

Ratsstuben in Ettlingen

Fotografie:
Stephan Baumann, Karlsruhe